phpThumb_generated_thumbnail
Juny

Bach meets Spain

Bach meets Spain – Alfolí de la sal

Fabio Montomoli, guitarra

Obres de J.S. Bach, N. Paganini, F. Tárrega, J. Turina, I. Albéniz

La guitarra es presenta en aquest concert com a punt d’encreuament entre dos mons i dues èpoques que es presenten sempre aparentment tan diferents. Els contrastos entre el Barroc i la música del tardorromanticisme espanyol d’arrel popular, que inunda el principi del segle XX, semblen trobar-se en aquest concert original i ple de joies conegudes pel públic. Bach comença el joc de miralls amb la seva segona partita basada en balls populars, que inclou la famosa xacona, per després entrar en temes arabitzants de Turina, Tárrega i Albéniz, també basats en danses. I al centre, com a nexe d’unió, Nicolò Paganini ens emocionarà amb el virtuosisme del Carnaval de Venècia, una sèrie de variacions acrobàtiques sobre un tema popular.

La guitarra se presenta en este concierto como punto de encuentro entre dos mundos y dos épocas que se presentan siempre aparentemente tan distintas. Los contrastes entre el Barroco y la música del tardoromanticismo español de raíz popular, que inunda el principio del siglo XX, parecen encontrarse en este concierto original y lleno de joyas conocidas por el público. Bach comienza el juego de espejos con su segunda partita basada en bailes populares, que incluye la famosa chacona, para después entrar en temas arabizantes de Turina, Tárrega y Albéniz, también basados en danzas. Y en el centro, como punto de unión, Nicolò Paganini nos emocionará con el virtuosismo del Carnaval de Venecia, una serie de variaciones acrobáticas sobre un tema popular.

The guitar is presented in this concert as a crossing point between two worlds and two eras that are always seemingly so different. The contrasts between the Baroque and the music of Spanish late romanticism with popular roots, which flooded the beginning of the 20th century, seem to be found in this original concert full of gems known to the public. Bach begins the game of mirrors with his second partita based on popular dances, which includes the famous chacona, before entering arabizing themes from Turina, Tárrega and Albéniz, also based in dances. And in the center, playing the role of connection, Nicolò Paganini will thrill us with the virtuosity of the Carnival of Venice, a series of acrobatic variations on a popular theme.

La guitare est présentée dans ce concert comme un point de passage entre deux mondes et deux époques toujours en apparence si différentes. Les contrastes entre le baroque et la musique du romantisme tardif espagnol aux racines populaires, qui a inondé le début du XXe siècle, semblent se retrouver dans ce concert original regorgeant de pépites connues du public. Bach entame le jeu de miroirs avec sa deuxième partita basée sur des danses populaires, dont la célèbre chacona, avant d’aborder des thèmes arabisants de Turina, Tárrega et Albéniz, aussi basé sur des danses. Et au centre, comme trait d’union, Nicolò Paganini nous fera vibrer avec la virtuosité du Carnaval de Venise, une série de variations acrobatiques sur un theme populaire.