phpThumb_generated_thumbnail
Juny

Classico Trezetto Italiano

Classico Trezetto Italiano – Església Sant Martí d’Empúries

Ubaldo Rosso, flauta
Carlo De Martini, violí & viola
Francesco Biraghi, guitarra

Obres de F. Molino, F. Carulli i J. Küffner

El trio ens ofereix perles escollides de l’Ottocento, amb l’apassionant descoberta de Francesco Molino, Ferdinando
Carulli i Joseph Küffner. Es tracta d’una música comunicativa i lluminosa, de gran solidesa estructural i una deliciosa
línia melòdica molt mediterrània. És l’interstici entre el final del Classicisme i el primer Romanticisme, on els ideals de la
Revolució Francesa fan de l’elegància i el bon gust el revulsiu per a l’inici d’una nova concepció del món
 
El trío nos ofrece perlas escogidas de Ottocento, con el apasionante descubrimiento de Francesco Molino, Ferdinando
Carulli y Joseph Küffner. Se trata de una música comunicativa y luminosa, de gran solidez estructural y una deliciosa
línea melódica muy mediterránea. Es el intersticio entre el final del Clasicismo y el primer Romanticismo, donde los
ideales de la Revolución Francesa hacen de la elegancia y buen gusto el revulsivo para el inicio de una nueva concepción
del mundo.

The trio offers us selected pearls from the Ottocento, with the exciting discovery of Francesco Molino, Ferdinando Carulli
and Joseph Küffner. It is communicative and luminous music, with great structural solidity and a delicious melodic line very Mediterranean. It is the interstice between the end of Classicism and the first Romanticism, where the ideals of the French Revolution make elegance and good taste the catalyst for the beginning of a new conception of the world.
 
Le trio nous propose des perles sélectionnées de l’Ottocento, avec la découverte passionnante de Francesco Molino,
Ferdinando Carulli et Joseph Küffner. C’est une musique communicative et lumineuse, avec une grande solidité
structurelle et une délicieuse ligne mélodique très méditerranéenne. C’est l’interstice entre la fin du Classicisme et le
premier Romantisme, où les idéaux de la Révolution française font de l’élégance et du bon goût le catalyseur du début
d’une nouvelle conception du monde.